AVÍS LEGAL

Dades identificatives

1. Vostè està visitant la pàgina web www.bemypartner.es titularitat de BEMYPARTNER SL amb domicili social en CALLE BALMES, 205, Principal, 2ª, 08006 (BARCELONA) amb CIF B66150970 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43999 Foli 1, Fulla B444052, d’ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 936318450

Correu electrònic de contacte: bemypartner@bemypartner.es

Hostatge web

Teléfono: +34 91 136 0000

Usuaris

2. Les presents condicions (d’ara endavant Avís Legal) té com finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’Usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús ací reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment a les condicions generals de contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

Ús del portal

3. www.bemypartner.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seves llicencies a les que l’usuari pot tenir accés. 1. Vostè està visitant la pàgina web www.bemypartner.es titularitat de BEMYPARTNER SL amb domicili social en CALLE BALMES, 205, Principal, 2ª, 08006 (BARCELONA) amb CIF B66150970 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43999 Foli 1, Fulla B444052, d’ara endavant EL TITULAR.

Les presents condicions (d’ara endavant Avís Legal) té com finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

www.bemypartner.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seves llicencies a les que l’usuari pot tenir accés

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’Usuari serà responsable d’aportar la informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.i. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no l’imitatiu, a no utilitzar-la per a:

  • • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptat contra els drets humans.
  • • Provocar danys en els sistemes físics i llògics de [Nom de l’empresa], dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o llògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • • Ni utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

4. Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privadesa.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

5. EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

6. L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

a) La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.

b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveix als objectius de l’usuari.

c) La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pugués causar danys en el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres poguera realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’usuari. EL TITULAR utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompen el servei.

h) Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En caso de que existan foros, el uso de los mismos u otros espacios análogos, ha de tenerse en cuenta que los mensajes reflejen únicamente la opinión del USUARIO que los remite, que es el único responsable. EL TITULAR no se hace responsable del contenido de los mensajes enviados por el USUARIO.

Modificació d’aquest avís legal i durada

7. EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considera oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats al seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Enllaços

8. En el cas que en www.bemypartner.es s’incloguessin enllaços o hipervínculs cap a altres llocs d’Internet. EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d’exclusió

9. EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats

10. EL TITULAR perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

Legislació aplicable i jurisdicció

11. La relació entre EL TITULAR i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols.

Menors d’edat

12. www.bemypartner.es dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran de, per tant, enviar-nos les seues dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, BEMYPARTNER SL no es fa responsable de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.